Què creiem?

Novetats / L'himne de la setmana

 

PRINCIPIS BAPTISTES 

 

   A) En relació amb Déu

1.- L’ABSOLUTA SOBIRANIA DE JESUCRIST

Jesucrist és el Senyor i té la preeminència absoluta sobre tot allò que ha estat creat. Aquest principi és per sobre de qualsevol altre i ha de regit la fe i la pràctica cristianes.

 2. LA BÍBLIA, ÚNICA NORMA DE FE I DE PRÀCTICA

La Bíblia és el registre escrit de la revelació de Déu a la humanitat. Conté la voluntat de Déu per a la vida de cada creient. La Sagrada Escriptura constitueix la Paraula de Déu i dóna testimoniatge de Crist el Senyor (la Paraula feta carn), el qual ens manà ser fidels a la seva Paraula i ser-ne practicants i no només oients.  

3.- UN CULTE ESPIRITUAL I SENZILL

El culte o acte comú i conjunt d’adoració a Déu s’ha de realitzar pels cristians en esperit i en veritat, però també amb senzillesa, amb respecte i amb ordre, procurant l’harmonia i la participació de tots els creients.

  B) De tipus personal

 4.- EL VALOR DE L’HOME I RESPONSABILITAT PERSONAL

L’home ha estat creat per Déu a la seva imatge i semblança i és, per tant, l’eix o el centre de la creació. No obstant, els éssers humans no són cristians pel sol fet de néixer sinó que el cristianisme, en la seva més pura concepció, és la realització i el desenvolupament de la vida per mitjà de la fe personal i responsable en Jesucrist.

  5. EL DRET AL LLIURE EXAMEN DE LA SAGRADA ESCRIPTURA I DE LA PRÒPIA CONSCIÈNCIA

La Bíblia i la promesa de l’Esperit Sant són per a tots, sense accepció de persona, de manera que tothom té dret a examinar la seva vida davant Déu, d’una manera personal i directa, a la llum de la Sagrada Escriptura i amb la guia de l’Esperit Sant. Tot i així, la facultat d’examinar lliurement la Sagrada Escriptura no admet la interpretació privada en menyspreu de la veritat bíblica.

  6.- LA LLIBERTAT RELIGIOSA

La llibertat religiosa és un dret de tot home, i com a tal, ha de ser defensat i respectat.

  7.- L’EVANGELITZACIÓ DEL MÓN

Sense perjudici de l’escrupulós respecte a la llibertat de consciència de cada u, els cristians tenen el compromís i la responsabilitat, a nivell personal i com a Església, de proclamar Jesucrist com a Salvador i Senyor de tota la humanitat i de comunicar i compartir l’Evangeli amb la família, el barri, la ciutat, el país i la resta del món, instruint el creients per mitjà de les ensenyances bíbliques i la pràctica de la vida cristiana.

  8.- EL RESPECTE A L’AUTORITAT CIVIL

Els cristians baptistes manifesten el seu respecte a les ordres i decisions lícites de les autoritats legítimament establertes, sempre que siguin compatibles amb la Paraula de Déu.

  C) Sobre l’església o en relació amb l’església

 9.- LA SEPARACIÓ ENTRE L’ESGLÉSIA I L’ESTAT

Els ensenyaments de Jesucrist mostren clarament que l’Església i l’Estat pertanyen a àmbits diferents, amb diversos objectius i fins, per tant ni els poders de l’Estat han de controlar ni immiscir-se en la tasca de l’Església, ni l’Església ha de controlar ni entremetre’s en els poders de l’Estat. Tot i així, davant els interessos comuns com ara augmentar la qualitat moral dels ciutadans o socórrer i ajudar els necessitats i els marginats, visitar els malalts i els presoners, instruir els analfabets, etc., els cristians fomentaran la col·laboració mútua, sense perjudici de l’absoluta separació entre l’Església i l’Estat.  

10.- LA MAJORDOMIA CRISTIANA

Les esglésies baptistes s’han de sostenir econòmicament pels mateixos membres, per mitjà dels delmes i les ofrenes, com a part del culte a Déu. Cada cristià baptista, reconeixent que “del Senyor és la terra i tot el que conté, el món i els qui l’habiten”, s’ha de considerar un administrador intel·ligent i responsable de si mateix i tot allò que tingui o utilitzi, ja que de tot ha de rendir comptes a Déu.

  11.- L’ADMINISTRACIÓ ECLESIÀSTICA CONGREGACIONAL

Sota l’autoritat divina i amb la guia de l’Esperit Sant, l’administració eclesiàstica de cada església baptista recau en la congregació, en la qual cada membre té idèntics drets i obligacions. A més, els cristians baptistes tenen el deure de potenciar i exercitar els seus dons per al profit comú.  

12.- L’AUTONOMIA I LA INTERDEPENDÈNCIA DE LES ESGLÉSIES

Les esglésies baptistes són congregacionals i autònomes unes amb les altres, amb criteris, decisions i manifestacions pròpies. No obstant, fomenten i desenvolupen la interdependència, la unió fraternal i la cooperació per al compliment dels fins comuns amb altres esglésies i organitzacions evangèliques a nivell local, comarcal, nacional i mundial.

13.- EL COMPANYERISME CRISTIÀ

Els cristians baptistes cultiven la companyonia fraternal amb tots aquells que han acceptat Jesucrist com a Salvador personal i Senyor de les seves vides. La comunió de tots els veritables creients estimula la fe i el creixement cristià i suposa un goig personal i col·lectiu.  

A internet:

Residencia Infantil Emmanuel

 

Nuestro Pan Diario

 

IBECAT

LA B.E.C. EN LÍNEA 

CERCADOR

 
 
 
 
Pagina actualitzada el: 11/01/2012
© 2006 Copyright. All rights reserved